2015. június 10., szerda

100 nap imádságban - 78

78. nap - 2015. június 10. szerda

„Isteni kegyelem szükséges a kezdetben, majd pedig a haladás minden egyes lépésnél, és csak isteni kegyelem fejezheti be a művet. Gondtalanságnak nincs helye. ... Lehet, hogy Isten Lelkének bizonyos mértékével bírtunk, ám ima és hit által állandóan törekedjünk a Lélek nagyobb mértékére.” (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 507, 508)

IMACÉLOK
1.   Imádkozzunk a késői eső káradásáért Isten egyházára a Generál Konferencia ülésszakán. Nem ismerjük Isten időzítését, de ismerjük az Ő ígéretét. Kérjük tehát, míg csak el nem jön! (És bár előbb jönne, mint később!)

2.   Imádkozzunk azért, hogy "ami megtörténhetett volna" 1901-ben, valóban megtörténjék 2015-ben Jézus visszatérésének siettetésére.

3.   Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

4.   Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy mindenkihez szeretettel és tisztelettel tudjunk viszonyulni.
5.   Imádkozzunk azért, hogy a programok és minden program vezető, beleértve a bizottsági üléseket is a Szentlélektől vezettettek legyenek, és ezek az összejövetelek életet megváltoztató események legyenek, nem csupán ügyek intézése.
6.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és vezetők szánjanak majd időt a közös imádságra és az Alamodome F termében lévő imaszoba meglátogatására is. (Ha jössz a gyűlésre, kérlek, imádkozz velünk ott.)

7.   Imádkozzunk, hogy az időjárás elviselhető legyen és ne legyen túlságosan nagy a hőség a résztvevők számára, akik az Alamodome és a szálláshelyük között oda és vissza sétálnak.

8.   Imádkozzunk, hogy az Alamodome-ban dolgozó nem adventista személyzet is érzékelje majd Isten szeretetét és jelenlétét minden adventistában és ez késztesse őket arra, hogy többet akarjanak megtudni.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Közép-Nyugat-Afrikai Divízió és a Dél-csendes-óceáni Divízió küldötteire, akik jelen lesznek a Generál Konferencián  - Isten név szerint ismeri őket.

10.               Imádkozzunk a San Antonio körzetébe tartozó gyülekezetekért, hogy növekedjenek és szaporodjanak a soraikba álló új tagokkal. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek különleges mértékkel kiáradjon ezekre a lelkipásztorokra és vezetőkre.
Kesergés a sebek felett

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Ésa 53:1-12
·        Alapige: „A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ésa 53:5 (ÚRK)

Nehéz leírni azt az érzést, mikor tudod, hogy életre szóló sérülést okoztál valakinek. Egy barátságos futballmérkőzés rosszra fordult, mikor túl erősen vetődtem egy barátom, Godfrey után, aki így a kövezetre zuhant. Bocsánatot kértem, és rosszul éreztem magam a karján esett sérülés miatt. Csaknem öt évvel később csoporttársak voltunk az Andrews egyetemen.

Egy nap véletlenül megláttam a karját. Még mindig ott volt: az egyetlen jól kivehető sérülés a karján. Bánkódásom sokkal mélyebb volt most, mint öt évvel korábban, mert rájöttem, hogy tetteimnek milyen hosszú távú hatása van éppen az egyik legjobb barátomon.

Mindemellett mindannyian bűnösök vagyunk abban, hogy Valakinek sokkal mélyebb, és sokkal maradandóbb sebet okoztunk, mint amit én okoztam a barátomnak.

A Biblia így szól hozzánk: „Dávid házára (ők a vezetők) és Jeruzsálem lakóira (Isten népe általánosságban) pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét. És rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek.” (Zak 12:10 ÚRK).

Ha a vágyunk mélyebben megtelni a Szentlélekkel, meg kell tanulnunk keseregni e sebek miatt!

Csel 3:19-20-ban ezt olvassuk: „Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól” (ÚRK).

Természetesen a Szentlélek az, aki meggyőz engem és bánkódásra vezet amiatt, hogy Jézust megsebeztem. És minél többet nézem a keresztet, és minél inkább megértem, hogy az én bűnöm juttatta oda Jézust, annál jobban kezdem meggyűlölni a bűnt. Annál inkább meg akarom bánni azt.
Valójában az életem apró bűnei, melyeket a múltban nem tekintettem nagy dolgoknak, hirtelen utálatosnak tűnnek. Azok a dolgok, amiket élvezettel néztem a hírekben, mozifilmekben, televízióban, a semmitmondó YouTube videók, amelyekkel az időmet vesztegettem, és amelyeken nagyokat nevettem, stb. most kezdik elveszíteni vonzerejüket, amint megértem, hogy ezek a bűnt dicsőítik – éppen azt, amiért Jézus meghalt. Ó, jaj! Belefáradtam abba, hogy bántom Jézust, a legjobb barátomat! Nem akarom, hogy többé közöm legyen a bűnhöz!

Ideje feltekintenünk a keresztre és felismernünk a rettenetes következményeket, hogy bűneink örökre megsebezték az Üdvözítőt.
Az ihletett bizonyságtétel ezt mondja: „Javunkra válna, ha naponta elmélyedt órát töltenénk azon, hogy a jászoltól a Kálváriáig áttekintsük Krisztus életét. Vegyük át életét pontról pontra, hadd ragadja meg élénken képzeletünket minden jelenet, különösen földi életének utolsó részén. Ha így elmélyedünk tanításaiban, szenvedéseiben, s a végtelen áldozatban, melyet az ember megváltásáért hozott, akkor meg tudjuk erősíteni hitünket, meg tudjuk eleveníteni szeretetünket, jobban át tudunk itatódni a lelkülettel, mely Megváltónkat fenntartotta. Ha szeretnénk megmenekülni, a kereszt lábánál kell megtanulnunk a bűnbánat és hit leckéit. ... Minden nemes és jóakaratú emberből visszhangot vált ki, ha Krisztust a kereszten szemléli.” (Gospel Workers, p. 246).

Csak elképzelni tudom, hogy megbánásunk hogyan fog elmélyülni a végtelen korszakokon át, ahogy mindig szemléljük majd a sebeket, amelyeket Jézus visel a mi bűneink következtében. Ám - hála Istennek - ezt olvassuk: “Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Máté 5:4).

Szívből jövő imádság:

Mennyei Atyám! Kérlek, bocsáss meg, hogy oly könnyedén vettem a bűnt. Bocsásd meg, hogy elfelejtettem, mily sokba került Neked a bűn. Segíts nekünk, kérünk, hogy igazán bánkódjunk afelett, hogy megsebeztünk Téged. Kérünk, adj nekünk mélyebb bűnbánatot, olyat, amely az életünk maradandó megváltozásához vezet, és teljesen elfordít minket ezektől a bűnöktől, melyek megsebeztek Téged. Kérünk, formáld át a mi szíveinket, és adj nekünk még buzgóbb vágyat, hogy a lábaidhoz üljünk, szemlélve a Te hihetetlen szeretetedet, hogy még inkább megtelhessünk a Te Szentlelked áldásával. Köszönjük, hogy vágyódsz rá, hogy megadhasd nekünk ezt a legnagyobb ajándékot! Jézus nevében, Ámen.

Írta: Zac Page
Fordította: Erdődi Péter


Kiegészítő idézet: „Megmutatták nekem, hogy sokan vannak, akik elmulasztják az Úr félelmében véghezvinni megszentelésüket. … Csaknem mindenki hanyag az önvizsgálatban. … Több erőt fogsz nyerni, ha naponta egy órányi időt inkább elmélyedéssel, hibáid és romlottságaid feletti gyásszal és azzal töltesz, hogy könyörögsz Isten megbocsátó szeretetéért, a bűnbocsánat bizonyosságáért, mintha számos órát és napot töltenél … a hitünk ellen emelt összes kifogással, és a mellette szóló legerősebb bizonyítékokkal.” (Pastoral Ministry, p. 24,25).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése