2015. június 13., szombat

100 nap imádságban - 81


MASTER-Praying Man.png    81. nap-június 13. szombat

“Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen!” Jer 32:17


1.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon, és nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt az elközelgő Generál Konferencia ülésen, hogy Isten hatalmas dolgokat tett az imára való válaszként.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferenciai ülésszak indítson el egy alapos megújulást minden jelenlevőben.

3.   Imádkozzunk az utolsó részletekért és tervezésért, amely a jelen pillanatban történik a színfalak mögött a Generál Konferencia székházában, hogy minden részlet a helyére kerüljön Isten dicsőségére és magasztalására.

4.   Imádkozzunk a Generál Konferencia vezető bizottságáért, amely olyan vezetőkből áll, kik eldöntik, hogy a naponkénti programok miként kerülnek a helyükre az ülésszakon. (A napirend már készen van, de a vezető bizottság valósítja meg azt minden nap)

5.   Imádkozzunk a most folyamatban levő evangélizációs sorozatért, amelyet Mark Finley tart San Antonioban. Imádkozzunk azért, hogy sokan megtalálják Istent ez alatt a sorozat alatt.

6.   Imádkozzunk azért, hogy amikor a küldöttek megnézik, az "Ami lett volna" filmet, meggyőzze őket szívük mélyebb vizsgálatára és alázatra késztesse mások irányában.

7.   Imádkozzunk a küldöttekért, amint megszavazzák a szándéknyilatkozatot a Bibliával kapcsolatosan és a nyilatkozatot az Ellen White írásaiba való bizalomról, hogy Isten vezesse őket a dokumentum megfogalmazásában Isten dicsőségére és magasztalására.

8.   Imádkozzunk bölcsességért a jelölő bizottság kiválasztásában. Ez a bizottság fogja jelölni a Generál Konferencia elnökét, az osztálytitkárokat és a divízió szintű vezetőket.   

9.   Imádkozzunk Alain Coralie, testvérét, a Kelet-közép Afrikai divízió titkáráért, aki az egyik reggeli áhítaton prédikálni fog.  

10.               Imádkozzunk  a küldöttek házastársaiért, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és támogassák az egyház munkáját.

Az újabb 10 nap témája: Egység Krisztusban

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 17:14-26
·        Alapige: “Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” Jn 17:21

Nemrégen néhány lelkésztársammal az évenkénti bizottsági alkalmon vettünk részt, ahol sok fontos döntést meg kellett hoznunk. Azonban komoly nézeteltérések voltak közöttünk néhány témában, és nem igazán tudtunk előre haladni. Ekkor az egyik tanácsadónk azt javasolta - nagyon bölcsen - hogy egy napra szakítsuk meg az ülést, hogy böjtöljünk, imádkozzunk, tanulmányozzuk a Bibliát és keressük közösen Istent. Így ahelyett, hogy a nézetkülönbségeinkről beszéltünk volna, Istent kerestük. Az eredmény lenyűgöző volt. Nemcsak annyi történt, hogy a vitás kérdések önmaguktól megoldódtak, hanem egy nagyobb béke és egység költözött közénk. A vége az lett, hogy két nap napirendjét egy nap alatt be tudtuk fejezni, mert a Szentlélek áldása volt a csoportunkon.   

Természetesen ez csak egy kis példa arra, hogy Isten mit akar tenni sokkal nagyobb mértékben az egész egyházért. Miközben az ördög a széthúzást akarja használni arra, hogy megosszon bennünket, ha mi ezeket az alkalmakat arra használjuk, hogy sokkal buzgóbban keressük Istent, végeredményként egységbe fog kovácsolni bennünket.

A Boldog otthon című könyvben ezt olvassuk: "A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben - habár ezektől is sok függ -, hanem a Krisztussal való egységben rejlik. Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden vonal a középpont felé halad! Minél jobban közelednek a vonalak a középponthoz, annál közelebb kerülnek egymáshoz. Így van ez a keresztény életben is. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Isten dicsőül meg, midőn népe egységes tevékenységben egyesül" (170. oldal az angolban).

Amikor Jézus a földön élt, erőteljes imát mondott a tanítványaiért, és mindazokért, akik a jövőben hinni fognak Benne (ezek vagyunk mi). Ezt a híres imát János 17-ben találjuk. Miközben sok dologért imádkozott, egy dolgot újra és újra megismételt... pontosabban ötször. Mi volt az? Az, hogy mi egyek legyünk, úgy, ahogy Ő is egy az Atyával. Nyilvánvalóan ez nagyon fontos volt Jézus számára.

Természetesen Ő nem csak azért imádkozott, hogy a tanítványok egységben legyenek egy bizonyos feladatban. Azért imádkozott, hogy egyek legyenek az igazságban - Isten igazságában (Jn 17:17). Ma is ez a nagy szükségletünk.

Az elkövetkező 10 napban a Krisztusban való egységre fogunk összpontosítani. Ahogyan ezt tesszük, arra kérlek, hogy képzeljétek le velem együtt, hogy mi történne akkor, a valóban EGYEK lennénk Krisztusban. És el sem kell képzelnünk. Már elmondták nekünk, hogy mi lenne: "Ha a keresztények egymással összhangban cselekednének, egyként haladnának előre, egy Hatalom alatt, egy cél elérése érdekében, megmozgatnák az egész világot" (Christian Service, p. 75).

Legyen az a célunk!

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy neveltél és feladattal láttál el bennünket a 100 napos imaközösség ideje alatt. Azért is dicsőíteni akarunk, ahogyan dolgozni fogsz az egyházban a közelgő Generál Konferenciai ülésszakon és meg fogsz áldani bennünket. Egyek akarunk lenni, ahogy Te és az Atya egyek vagytok. Mi nem tudjuk ezt megvalósítani, de te meg tudod. Ezért alázattal kérjük a Te vezetésedet. Köszönjük, hogy meghallgatod ezt az imát, és köszönjük mindazt, amit érettünk teszel. Szeretünk Téged! Ámen.

Írta: Melody Mason

További idézet:


“Ha Isten népe teljesen elhiszi Krisztus imáját és megvalósítja tanítását mindennapi életében, akkor sorainkban egységes cselekvést láthatunk majd. Krisztus szeretetének arany kötelékei kötik majd egymáshoz a testvéreket. Azonban ezt az egységet csak Isten Lelke hozhatja létre. Ő, aki megszentelte Önmagát, megszentelheti tanítványait is. Amikor Krisztussal egyesülnek, akkor egymással is egyesülnek a legszentebb hitben. Ha oly mértékben törekszünk az egységre, ahogyan Isten kívánja, akkor elérjük azt” (Tanácsok a gyülekezeteknek, 45. oldal).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése