2015. június 15., hétfő

100 nap imádságban - 83

MASTER-Praying Man.png    83. nap – 2015. június 15., hétfő

„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18:19-20).

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk, hogy késői eső áradjon Isten Egyházára 2015-ben a Generál Konferencia ülésén, ami bevezeti az utolsó hangos kiáltást és feljogosít bennünket arra, hogy a végső munkát elvégezzük és hazamehessünk!

2.   Imádkozzunk, hogy minden küldött ismét megtapasztalja az „első szeretetet”, és késztetést érezzen arra, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljön Krisztussal az ülés alatt.

3.   Imádkozzunk, hogy minden küldött és vezető egységben legyen az ülés idején, ami az Isten Igéje iránti tiszteletre, az alázatos imádságra, a Szentlélek erejére és az egyházi ügyrendre/eljárásra vonatkozik.

4.   Imádkozzunk, hogy ne csupán a jogszerűséget kövessék az Alkotmány és a Protokoll területén, valamint a Generál Konferencia ne csupán egy megszokott ülés legyen, hanem lelki megújulás minden jelenlévő számára, amely feljogosít bennünket arra, hogy elérjük a világot Jézusért, amíg nem késő.

5.   Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a választásokat és Ő bízzon meg vezetőket a jövőre nézve, olyan vezetőket, akik a legjobban fogják megdicsőíteni az Ő nevét és egységben dolgoznak majd munkatársaikkal, hogy a misszió betöltse a világszéles egyházat!

6.   Imádkozzunk, hogy Isten erős védelme vonja körül a küldötteket és családtagjaikat, mivel sokan állnak közülük az élvonalban, a szolgálatban, ezért Sátán haragszik rájuk és sokfelől támadja őket! Imádkozzunk, hogy Isten óvó karja védje meg őket és családjaikat a lelki támogatásokkal szemben!

7.   Imádkozzunk az ifjúságért és a fiatalokért, akik jelen lesznek az ülésen, hogy meglássák Jézus csodálatos arcát, s ez késztesse őket arra, hogy szenteljék életüket a szolgálatra, siettetve ezzel Jézus visszajövetelét!

8.   Imádkozzunk a Női Szolgálatok Osztályának üléseiért, az ima-szemináriumokért, mely a Kongresszusi Központban lesz megtartva, mindennap (kivéve szombaton).


9.   Imádkozzunk a zenei szolgálatokért, melyek esténként hangoznak el az ülés alatt. (Több mint 4000-en vesznek részt a zenei szolgálatban!) Imádkozzunk azért, hogy ők is meglássák, ez az az alkalom, amikor Istent dicsőíthetik, és nem önmagukat, miközben zenei szolgálatukat végzik.

10.               Imádkozzunk a Kaliforniai Központi Egyházterület evangelizátoráért, Taj Pacleb testvérért, aki az egyik reggeli áhítatot tartja majd a Generál Konferencián.

A LEGNAGYOBB VESZÉLY AZ EGYSÉGNÉL

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: ApCsel 1:1-14.
·        Alapige: „Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt” (ApCsel 1:14).

Amikor az Egyház egységére gondolok, azonnal az apostolok cselekedetei jutnak eszembe, ahogy a hívők egybegyűltek egy szívvel egy cél érdekében.

ApCsel 1:14 verse így fogalmaz: „Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának…”. ApCsel 2:1 újra ezt olvassuk: „…mindnyájan egyakarattal együtt valának.” A szó legszorosabb értelmében az Egyház ekkor nyerte el a Szentlélek tüzét. A Szentlélek kiáradása rajtuk, akkor és ott nem tévedés. Ez az, amit Jézus ma is látni akar Egyházunkban, hogy mindnyájan egyakarattal legyünk, egységben a testvéri kötelékben, hogy semmi ne vegyen erőt rajtunk jobban.

Az életemben (és valószínűleg igaz ez másokra is) az ellenség próbálja tönkre tenni, megszüntetni a kapcsolatokat. Hol van a hely, ahol a legnagyobb támadást intézi ellenem? Az Egyházzal való kapcsolatomban! Igen, időről időre megpróbál éket verni közöttem és azok között, akikkel Krisztusban egységben kellene lennem, az én testvéreimmel és testvérnőimmel. Ez az, ami ellen védekeznünk kell napjainkban.  

Mint Egyháznak, sok kihívással és döntéssel kell szembenéznünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem mindenki egyforma, hogy a dolgok ugyanúgy legyenek közöttünk. Melyik „oldalon” állsz? Kitartó vagy-e, érted-e, miről beszélek most? Azt szeretném kérdezni: Hogyan tudunk kapcsolatba lenni azokkal, akikkel talán nem értünk egyet? A világ figyel bennünket, és arra vár, hogy elbukjunk, arra vár, hogy azt lássa rajtunk, hogy képmutatóak vagyunk.

„Nem a világ ellenállása fenyeget bennünket a legnagyobb mértékben, hanem a hívők szívében ápolt gonosz a legnagyobb ellenségünk, ami megakadályozza Isten Művének előrehaladását. Semmi sem gyengíti el lelkiségünket annyira, mint az egymással szembeni irigység, bizalmatlanság, hibakeresés és gonosz gyanakvás… A különböző természetű emberek között uralkodó összhang és egység a legerősebb bizonysága annak, hogy Isten elküldte Fiát e világra, hogy megmentse a bűnösöket. Kiváltságunk, hogy bizonyságot tegyünk erről. Azonban, ahhoz, hogy ezt megtegyük, alá kell rendelni magunkat Krisztus akaratának. Jellemünket az Ő jellemére, akaratunkat az Ő akaratához kell igazítani. Akkor a vitatkozás minden gondolata nélkül fogunk együttmunkálkodni.

A sokáig ápolt kis nézeteltérések oly cselekedetekhez vezetnek, amelyek megsemmisítik a keresztény közösséget. Ne engedjük meg az ellenségnek, hogy ily módon előnyt nyerjen felettünk! Közeledjünk Istenhez és egymáshoz… Ezt az egységet egyedül Isten Lelke hozhatja létre. Ő, aki megszentelte Önmagát, megszentelheti tanítványait is. Amikor Istennel egyesülnek, akkor egymással is egyesülnek a legszentebb hitben. Ha oly mértékben törekszünk az egységre, ahogyan Isten kívánja, akkor elérjük azt (Ellen G. White: Counsels for the Church. – Tanácsok a Gyülekezeteknek. 44. o.).

Hadd legyen ez az imádságunk és célunk: Isten adjon a Szentlélek által egységet közöttünk! Legyen az egység köteléke a testvérekben, Krisztus által!

SZÍVBŐL JÖVŐ IMÁDSÁG:

Drága Mennyei Atyánk! János 15. fejezetében elmondtad számunkra, hogy a világ gyűlölni fog bennünket, ha Téged követünk. Ha gyűlölnek, elfogadjuk. Kérünk, engedd, hogy ne gyűlöljenek bennünket azért, mert képmutatóknak találnak minket, vagy csupán a hit tetszelgőinek! Bárcsak úgy látnának bennünket, mint akik egységben, szeretetben dolgoznak együtt, s akik feltöltekeztek azzal az erővel, amely felülről származik. Ezért a hatalmas csodáért imádkozunk. De, tudjuk, hogy mindezeket a te akaratod szerint kérjük. Köszönjük, hogy meghallod kéréseinket! Jézus nevében: ÁMEN.

Írta: Kat Taylor
Fordította: Tokics Mária


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése