2015. június 3., szerda

100 nap imádságban - 71


MASTER-Praying Man.png    71. nap - június 3. szerda 

Amikor a gyülekezet ráébred szent elhívatására, akkor majd sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló kötelességét. Biztos ígéretünk van arra nézve, hogy Isten minden kereső lelket magához von.” 1 Szemelvények 1. kötet, 116. oldal

IMACÉLOK: Írta: Ted N. C. Wilson

1.   Imádkozzunk a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, hogy elkezdődjön a hangos kiáltás, amelyre Jézusra mutat, az Ő igazságára, erkölcsi törvényeire, kegyelmére és közeli második visszajövetelére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy értékelni tudjuk jelmondatunkat: Kelj fel, világíts! Jézus jön -  amely nemcsak a világszéles egyház jelmondata lesz, hanem nekünk is, mint gyülekezeti tagoknak, ahogy Jelenések 14. fejezet hármas angyali üzenetét hirdetjük.

3.   Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

4.   Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

5.   Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

6.   Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy szeretettel és tisztelettel tudjunk azokhoz viszonyulni, akiknek látása különbözik a miénktől.

7.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért, amely felül kerekedik minden véleménykülönbségen és minden résztvevőt arra késztet, hogy alázattal fogadjunk el minden eredményt, függetlenül attól, hogy megegyezik személyes meggyőződésünkkel.

8.   Imádkozzunk a Megújulás és reformáció fontosságáért az egész világon a gyülekezeti tagokért, egyházterületekért, uniókért, intézményekért, divíziókért, a Generál Konferenciáért, hogy buzgón imádkozzunk a 777 imaprogram keretén belül a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért és Jóel 2, Hóseás 6 valamint ApCsel 2 beteljesedéséért.

9.   Imádkozzunk mind a 13 divízió és a csatolt unió (Közel-keleti és Észak-afrikai unió) terveiért és tevékenységéért a Nagyvárosi misszió területén.”

10.               Imádkozzunk az egészségügyi szolgálatok munkájáért, amelynek keretén belül minden gyülekezeti tag bekapcsolódhat az emberek szükségleteinek kielégítésébe, követve Jézus Krisztus szolgálatát a másokért végzett munkában.

Az új téma a következő 10 napra: Éhezni a Szentlelket!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jóel 2:15-32
·        Alapige: “És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.” Joel 2:28

A 100 napig tartó imádság középpontjában eddig a Szentlélek fokozott kitöltetése állt. A most következő 10 napban ez áll majd elsődlegesen az áhítataink középpontjában is. De ha nem figyelünk, akkor az imáink ugyanannak a kérésnek a puszta ismétlésévé válhatnak, a szív igazi megváltozása nélkül.

Hadd magyarázzam el:

Miközben imádkoznunk kell a Szentlélek kitöltetéséért, intelligensen kell imádkoznunk. Intelligensen imádkozni annyit jelent, hogy azért imádkozunk, hogy a Lélek szabadon uralhassa az életünket. Intelligensen imádkozni annyit jelent, hogy a Szentlelket azért kérjük, hogy megváltoztasson bennünket — a szívünket, gondolatainkat, magatartásunkat, szokásainkat, röviden az egész életünket. (Pontosan úgy, ahogy a tanítványok imádkoztak a felházban!)

Amikor a bűnös, önző, büszke emberi szívünk és értelmünk valami egészen újjá tétetik — olyan életté, amelyben teljesen megnyilvánulhat Isten szeretetének hatalma – akkor a Szentlélekkel való betöltekezés legfőbb bizonysága immár megszületett! Mi azonban azért imádkozunk, hogy ezt a tapasztalatot egyházként, kollektíven élhessük meg. Amikor egyházként megéljük ezt a tapasztalatot, a késői eső hullani fog, és micsoda munka fog akkor elvégeztetni.

Erről az eljövendő kitöltetésről szólva Ellen White azt írja, hogy:

“Éjjeli látomásban az Isten népe között bekövetkező nagy reformációs mozgalom képei vonultak el előttem. Sokan dicsőítették Istent. A betegek meggyógyultak és más csodák történtek. A közbenjárás lelkülete volt látható, ahogy pünkösd nagy napja előtt is megnyilvánult. Százak és ezrek látogattak meg családokat és nyitották meg előttük Isten igéjét. A szíveket meggyőzte a Szentlélek ereje, és az igazi megtérés lelkülete nyilvánult meg. Minden felé nyíltak meg az igazság hirdetése előtt. Úgy tűnt, hogy a világot mennyei befolyás világosítja meg. Nagy áldásokat nyertek Isten igaz és alázatos népe által. A hálaadás és dicséret hangjait hallottam, és úgy tűnt, hogy egy olyan reformációt látunk, mint amilyennek 1844-ben voltunk tanúi.” (Counsels on Health, p. 580).

Én részese akarok lenni ennek a végső megújulásnak és reformációnak. És te? Ez lehetséges!

Szívből jövő imádság:

Mennyei jó Atyánk, ahogy egyre közelebb kerülünk a Generál Konferencia üléséhez, a szívünk továbbra is hordozza egyházunk terhét. Arra van szükségünk, amit csak te vagy képes megtenni. Arra van szükségünk, hogy a Szentlélek ránk szálljon, hogy megváltoztasson bennünket, hogy munkálkodjon köztünk és általunk. Részesei akarunk lenni ennek a végső nagy mozgalomnak, amely az evangéliumot hirdeti a világnak, de még nem vagyunk rá készen Uram. Változtasd meg kérünk a szívünket! Változtass meg bennünket belülről kifelé ható módon. Jézus nevében, Ámen.

Írta: Melody Mason

Fordította: Stramszki István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése