2015. április 24., péntek

100 nap imádságban 31

MASTER-Praying Man.png   31. nap - 2015. április 24. péntek

“Hasznosságának nincs határa annak az embernek, aki önérdekét félreteszi,  helyet készít szívében a Szentlélek munkálkodásának, és egy Istennek teljesen odaszentelt életet él.” Christian Service, 254. oldal

IMACÉLOK - írta Ted N. C. Wilson

1.      Imádkozzunk a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, hogy elkezdődjön a hangos kiáltás, amely Jézusra mutat, az Ő igazságára, erkölcsi törvényeire, kegyelmére és közeli második visszajövetelére.

2.      Imádkozzunk azért, hogy értékelni tudjuk jelmondatunkat: Kelj fel, világíts! Jézus jön -  amely nemcsak a világszéles egyház jelmondata lesz, hanem nekünk is, mint gyülekezeti tagoknak, ahogy Jelenések 14. fejezet hármas angyali üzenetét hirdetjük.

3.      Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

4.      Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

5.      Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

6.      Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy szeretettel és tisztelettel tudjunk azokhoz viszonyulni, akiknek látása különbözik a miénktől.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten építsen ki minden egyházi vezetőben világszerte egy mély lelki érdeklődést és missziós perspektívát, miközben a gyülekezeteket gondozzák és bemutatják Krisztust az egyháztagoknak, valamint rámutatnak a Hetednapi Adventista Egyház egyedi küldetésére és üzenetére, amely a Jelenések könyvén alapul. 

8.   Imádkozzunk azért, hogy az Úr vigyázzon a lelkészekre és gyülekezeti tagokra, hogy soha ne feledjék profetikus azonosságukat, hogy hetednapi adventistákként kik vagyunk - Isten végidei maradék egyháza.

9.   Imádkozzunk a keresztény irodalom fontosságának növekedéséért minden gyülekezeti tag részéről, és a könyvevangélista munka terjedéséért úgy nyomtatott, mint elektronikus formátumban. 

10.               Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezeti tag feladatának érezze a lélekmentés feladatát, és rájöjjön arra, hogy a menny mindenkitől elvárja, hogy kövesse Krisztus lábnyomát, hogy Isten útmutatását követve bizonyságot tegyen személyes hitéről.

Az újabb tíz nap témája: Odaszentelődés, amely gyümölcsöt terem

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Gal 5:22-26
·        Alapige: „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” Gal 5:22-23

Imádkozunk azért, hogy ti is olyan áldásban részesüljetek a száz napos imádság alatt, mint mi magunk! A következő tíz napban a „személyes odaszentelődésről” fogunk gondolkodni, ami a Lélek gyümölcseiben nyilvánul meg.

A legfőbb cél, amiért imádkozunk a 100 napos imádság idején, hogy a Szentlélek bőségesen áradjon ki ránk, az egész egyházra, hogy ez felkészítsen minket arra, hogy befejezzük küldetésünket és mennyei otthonunkba hazatérhessünk. De a munka velünk, egyénekkel kezdődik. Személyesen, a saját otthonainkban.

Az Apostolok története című könyvben ezt olvashatjuk: „Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy befogadja és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld aratásának megérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte teszi őket ’Isten munkatársaivá’.” (Apostolok története, 56. old.)

Ez az, amire minden nap szükségünk van: erre a megelevenítő és megszentelő erőre. Imádkozzunk ma ezért! És imádkozzunk azért, hogy Isten folyamatosan mutassa meg nekünk, mit jelent a gyakorlati kereszténység és a gyakorlati vallásosság a mindennapi életünkben. Kérjük Őt, hogy adja nekünk a Lélek gyümölcseit, mert az ihletett bizonyságtétel szavaival élve: „Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.” (Krisztus példázatai, 68. old.) 

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Amikor tovább imádkozunk 100 napon keresztül egyházunkért, kérjük, hogy Te érintsd mélyebben a szívünket! Mutasd meg, mit jelent megteremni a Lélek gyümölcseit mindennapi életünkben! Mutasd meg, mit jelent az igazi szeretet! Mutasd meg, mit jelent az, ha jelen van életünkben az öröm, a békesség, a béketűrés (még akkor is, ha provokálnak), a szívesség, a jóság (nem a mi jóságunk, hanem a Tiéd), a hűséges, hitből jövő imádság, a szelíd felelet és a mértékletesség! Istenünk, mi ezekre képtelenek vagyunk a saját erőnkből. Ezt egyedül Te tudod elvégezni bennünk. Kérünk, változtass meg minket! Tégy bennünket Hozzád hasonlóvá! Jézus nevében. Ámen.

Írta: Melody Mason
Fordította: Gángó-Horváth KittiNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése