2015. április 4., szombat

100 nap imádságban 11


MASTER-Praying Man.png   11. nap - 2015. április 4. szombat

Amikor az egyház ráébred szent küldetésére, még több forró és hathatós ima száll fel a menny felé a Szentlélekért, hogy rámutasson Isten népének munkájára és kötelességére a lelkek megmentése területén. Biztos ígéretünk van arra nézve, hogy Isten közel jön mindazokhoz, akik keresik Őt” 1 Selected Messages, 116. oldal

IMACÉLOK - írta Ted N. C. Wilson

1.   Imádkozzunk a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, hogy elkezdődjön a hangos kiáltás, amelyre Jézusra mutat, az Ő igazságára, erkölcsi törvényeire, kegyelmére és közeli második visszajövetelére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy értékelni tudjuk jelmondatunkat: Kelj fel, világíts! Jézus jön -  amely nemcsak a világszéles egyház jelmondata lesz, hanem nekünk is, mint gyülekezeti tagoknak, ahogy Jelenések 14. fejezet hármas angyali üzenetét hirdetjük.

3.   Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

4.   Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

5.   Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.  

6.   Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy szeretettel és tisztelettel tudjunk azokhoz viszonyulni, akiknek látása különbözik a miénktől.   

7.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért, amely felül kerekedik minden véleménykülönbségen és minden résztvevőt arra késztet, hogy alázattal fogadjunk el minden eredményt, függetlenül attól, hogy megegyezik személyes meggyőződésünkkel.   

8.   Imádkozzunk a Megújulás és reformáció fontosságáért az egész világon a gyülekezeti tagokért, egyházterületekért, uniókért, intézményekért, divíziókért, a Generál Konferenciáért, hogy buzgón imádkozzunk a 777 imaprogram keretén belül a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért és Jóel 2, Hóseás 6 valamint ApCsel 2 beteljesedéséért.

9.   Imádkozzunk mind a 13 divízió és a csatolt unió (Közel-keleti és Észak-afrikai unió) terveiért és tevékenységéért a Nagyvárosi misszió területén.  

10.               Imádkozzunk az egészségügyi szolgálatok munkájáért, amelynek keretén belül minden gyülekezeti tag bekapcsolódhat az emberek szükségleteinek kielégítésébe, követve Jézus Krisztus szolgálatát a másokért végzett munkában.

Az áhítat fókusza: A Biblia a gyakorlati életben

·        Biblia szakasz elmélkedésre: Jn 15:1-8
·        Kulcs szakasz: “Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” Jn 15:7

Áldott szombatot minden imaharcosnak!

Az első tíz napban az áhítatok fókuszában a Lelki ébredés/Isten buzgóságos keresése állt. Ennek keretében olvashattatok néhány bizonyságtevést szerkesztői csapatunktól arról, hogy Isten hogyan ébresztette rá őket lelki szükségleteikre, és hogyan győzte meg őket a vele való mélyebb közösség fontosságáról.

Ahhoz, hogy hatékony közbenjárók legyünk az egyház érdekében, fontos, hogy megalázzuk magunkat és felismerjük lelki szükségleteinket, ami azt jelenti, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy honnan hozott ki bennünket az Isten (miből mentett ki bennünket), és felismerjük annak állandó szükségletét, hogy növekedjünk. "Isten eszménye magasabb, mint ahova a legszellemesebb emberi gondolat elérhet" - írja Ellen White (Előtted az élet, 14. oldal).

Elérte-e már valaki közülünk ezt az eszményt? Valószínűleg nem. Ezért elkezdődik a második lépcső imautazásunkban.

Az elkövetkező 10 napban áhítatainkban Isten Igéjére összpontosítunk, és arra, hogy hogyan érinti személyes és gyakorlati életünket. Ha erősek akarunk lenni az imádságban, akkor erősen Isten Igéjére kell alapoznunk, nemcsak egyházként (noha ez nagyon fontos), hanem személyesen.

Az ihletett író ezt mondja: "A Biblia Isten szava, amely hozzánk szól olyan biztosan, mintha saját fülünkkel hallanánk. Ha ezt felismernénk, milyen hódolattal nyitnánk meg Isten Igéjét, és milyen buzgalommal kutatnánk tanácsait! A Biblia olvasását és az olvasottakon való elmélkedést úgy tekintenénk, mintha a Végtelen Isten tanácstermébe lépnénk audienciára" (Testimonies to the Church,  6. kötet, 393. oldal)  

Folytassuk az imádkozást a Szentlélek kitöltetéséért a világszéles egyházra. Imádkozzunk azért is, hogy Isten adjon nekünk mélyebb szeretetet az Ő kincsesháza iránt, amelyet az Ő Szavában adott nekünk.

Szívből jövő imádság

Mennyei Atyánk! Amint elkezdjük a következő 10 napot az imádságban, amely a te Igédre fókuszál, arra kérünk, hogy adj nekünk olyan szemeket, amelyek értékelik azt a nagy ajándékot, amelyet a Bibliával nekünk adtál. Segíts, hogy szeressük a Te Igédet, időt szakítsunk Igédre, és hogy megtanuljuk, mit jelent naponként megmaradni a Te Igédben. Te azt ígéred nekünk János 15:7-ben, hogy ha mi megmaradunk Benned, és a Te Igéd megmarad bennünk, bármit kérhetünk Tőled, meglesz az nekünk, és mi gyümölcsöt teremhetünk a te dicsőségedre. Szeretnénk nagy dolgokért imádkozni a Te egyházad számára. Ezért szükségünk van arra, hogy a Te Igéd megmaradjon a szívünkben ma. Köszönjük, hogy meghallgatod és válaszolsz imánkra. A Te drága nevedben. Ámen.  Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése