2015. április 14., kedd

100 nap imádságban 21


MASTER-Praying Man.png   21. nap - 2015. április 14. kedd

“Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást is. Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja nekünk. Kész arra, hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképességük szerint.” Jézus élete,  672. oldal az angolban

IMACÉLOK - írta Ted N. C. Wilson

1.      Imádkozzunk a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, hogy elkezdődjön a hangos kiáltás, amelyre Jézusra mutat, az Ő igazságára, erkölcsi törvényeire, kegyelmére és közeli második visszajövetelére.

2.      Imádkozzunk azért, hogy értékelni tudjuk jelmondatunkat: Kelj fel, világíts! Jézus jön -  amely nemcsak a világszéles egyház jelmondata lesz, hanem nekünk is, mint gyülekezeti tagoknak, ahogy Jelenések 14. fejezet hármas angyali üzenetét hirdetjük.

3.      Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

4.      Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

5.      Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

6.      Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy szeretettel és tisztelettel tudjunk azokhoz viszonyulni, akiknek látása különbözik a miénktől.

7.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért, amely felül kerekedik minden véleménykülönbségen és minden résztvevőt arra késztet, hogy alázattal fogadjunk el minden eredményt, függetlenül attól, hogy megegyezik személyes meggyőződésünkkel.

8.   Imádkozzunk fokozott odafigyelésért a Dániel és Jelenések könyve tanulmányozására és megértésére, valamint a szentély szolgálat áldásainak megértésére és hirdetésére.

9.   Imádkozzunk szoros együttműködésért és egységért az egyház szervezete és a támogató szolgálatok között az egyház missziós tevékenységeiben.

10.               Imádkozzunk fokozott hangsúlyért a kiscsoportos misszióra, hogy minden gyülekezeti tag kivegye részét a személyes bizonyságtevében, Isten nagy igazságának hirdetésében történelmünk utolsó napjaiban.

Az újabb 10 nap témája: Az ima megújulása

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jóel 2:12-14
·        Kulcs szakasz: “De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!” Jóel 2:12

Jóel könyvében azt az utasítást kapjuk, hogy gyűjtsük össze a maradék népet, imádkozzunk, böjtöljünk és tartsunk bűnbánatot, és azt az ígéretet kapjuk, hogy miközben ezt tesszük, az Úr csodákat fog tenni közöttünk, ami elvezet a végső nagy késői eső kiáradáshoz.  

Ha volt valamikor idő, amikor térdre kellett borulnunk, az most van. Ahogy szemléljük a tragédiák nagy számát és a megpróbáltatásokat, amelyek világunkra jönnek, úgy tűnik, hogy gyorsan közeledünk földünk történelme végső válságának idejéhez - amikor Istennek közbe kell lépnie. Látjuk ezt? Imádkozunk?

Ellen White ezt írja: "Az igaz vallásosság megújulása közöttünk a legnagyobb és legsürgősebb minden szükségleteink közül. Ennek keresése elsődleges feladatunk kell legyen. Komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy elnyerjük az Úr áldását nem azért, mert Isten nem kész ránk árasztani azt, hanem mert nem vagyunk elkészülve annak elfogadására. Mennyei Atyánk akarja adni Szentlelkét azoknak, akik kérik, mint ahogy a földi szülők jó ajándékokat adnak gyermekeiknek. De a mi munkánk a bűnvallomás, a megalázkodás, a bűnbánat és a komoly ima által a feltételek teljesítése, hogy Isten megígért áldásait nékünk adhassa. A szükséges ébredést csak az ima válaszaként várhatjuk" (Az utolsó napok eseményei 189. oldal az angolban).

Egy másik helyen Ellen White ezt írja: "Több ima és kevesebb beszéd - ez az, amire Isten vágyik, és ez az Ő népét erődített várrá teszi" (General Conference Bulletin,  1900. január 1.   B. cikk 14. rész).

Amint elkezdjük a 100 napos imaközösség harmadik tíz napos ciklusát, az imára fogunk összpontosítani: mit jelent hittel imádkozni, és hogyan lehet részünk személyes imaéletünk megújulásában.

Itt az ideje annak, hogy a játékot befejezzük. Itt az ideje annak, hogy komolyan vegyük a dolgokat, hogy fokozottabban összpontosítsunk az Úr hívására a mélyebb odaszentelődésre és önvizsgálatra. Itt az ideje a mély küzdő imának. 

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Ahogy folytatjuk a 100 napos imádságot, azért imádkozunk, hogy késztess minket térdre borulni úgy, ahogyan eddig még sosem tettük. Ez megtanít bennünket arra, hogyan vívódjunk és küzdjünk egyházunkért, nemzetünkért, szenvedő testvéreinkért szerte a világon. Olyan vallásosságra van szükségünk, amilyennel még nem rendelkezünk. A Szentlélek erejében való megkeresztelkedésre van szükségünk úgy, ahogy még eddig soha nem tettük. Segíts Atyánk! Várjuk azt, hogy ami meg van jövendölve Jóelnél, megtörténjék. Várjuk, hogy befejezd a munkát és haza mehessünk. Köszönjük, hogy a Te a maga idejében, a Te akaratod szerint megválaszolod imánkat. Jézus drága nevében. Ámen.

Írta: Melody Mason


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése