2020. április 30., csütörtök

100 nap imádságban - 35-ik nap április 30 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

35. napi imacélok – 2020. április 30. (csütörtök)

Ima az Úr kegyelméért

Ezt mondta nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon énbennem. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Korinthus 12:9–10)

Az Úr nagy dolgokat fog cselekedni a benne bízókért. Isten mostani állítólagos népének azért nincs nagyobb ereje, mert túlságosan bízik saját bölcsességében, és nem ad alkalmat Istennek, hogy kinyilvánítsa hatalmát az érdekében. Ő minden veszélyben segíteni fog hívő gyermekein, ha teljesen belé vetik bizalmukat, és hűségesen engedelmeskednek neki. (Pátriárkák és próféták, 493. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Olvasd el Zsidók 4:12-t. Ahogy elgondolkozol rajta, hogy látod: Isten Igéje elhat a szívedig? Megítélt azok közül valami, amit most olvastál Isten Szavából? Hatással volt valami a meggyőződésedre, vagy félretoltad a Szentlélek sürgetését? Beszéld meg valakivel a gondolataidat. Majd imádkozz, hogy mi népként ne csak hallgassuk és szeressük az Igét, hanem az Ige szerint is éljünk.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Áldjuk az Urat azért a sok videóért, igehirdetésért, egészségügyi szemináriumért és más anyagért, amit Isten népe osztott meg az elmúlt hetekben. Ezek a csodálatos és Szentlélektől ihletett anyagok szó szerint tízezrek áldására vannak. A válság idején Isten népe az Úr dicsőségére fénylik.

·       Imádkozzunk, hogy Isten tartsa meg Zsoltárok 91:7 ígéretét: „Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.
·       Imádkozzunk az Adventista Káplánok Osztályáért az egyházban, miközben a szenvedők és a szükségben levők vigasztalását és felemelését végzik.
·       Imádkozzunk azokért, akiket a hitükért üldöznek a Közel-Keleten és Ázsia-szerte. Kérjük, hogy erősek maradjanak, és bemutathassák Jézus szeretetét üldözőiknek.
·       Továbbra is imádkozzunk az elnapolt generálkonferenciai ülés új, szerveződő terveiért (ami 2021. május 20–25 között lesz Indianapolisban). Könyörögjünk, hogy az ülés lelki, misszióközpontú tervekkel teljen meg, és minden a Szentlélek irányítása alatt történjen.
·       Buzgón imádkozzunk a késői eső kitöltetéséért az egyházra, hogy a megváltás üzenete eljuthasson a föld végső határáig, és Jézus visszatérhessen.

További olvasmány
Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, 11. fejezet, „Az ima kiváltsága”.

Isten a természet és a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelke befolyása által szól hozzánk. Mindez azonban nem elég: nekünk is ki kell tárni a szívünket felé. A lelki élet fejlődéséhez szükség van arra, hogy valóságos összeköttetésben legyünk mennyei Atyánkkal. Ha szívünk hozzá vonzódik, és állandóan művein, irgalmasságán, áldásain gondolkodunk, még nem jelenti azt, hogy vele érintkezünk, hogy közösségben vagyunk vele. Hogy ezt elérhessük, mindennapi életünkben is hozzá kell fordulnunk tanácsért.

Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk neki, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon az Urat a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá. 

Mikor Krisztus a földön járt, megtanította imádkozni a tanítványait. Arra oktatta őket, hogy vigyék mindennapi szükségleteiket az Úr elé, és összes gondjukat rá vessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték a mi számunkra is. 

Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor köztünk járt. Magára vette fogyatkozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támogatást és segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Mindenben Ő a mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki „megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, természete visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el a bűnös világban. Emberi mivolta az imát szükségletévé és kiváltságává tette. Vigasztalást és örömöt talált Atyjával való közösségében. Ha tehát az emberiség Megváltója, Isten Fia szükségét érezte az imának, mennyivel inkább fontos, hogy mi, bűnös, gyenge emberek is felismerjük annak szükségét, hogy bensőségesen és állandóan imádkozzunk Istenhez! 

Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa áldása teljességét. Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk a határtalan szeretet forrásából. Nem különös mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is a szívből fakadó imáját, mi mégis olyan kevés hajlandóságot mutatunk, hogy elé vigyük a kívánságainkat. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett emberiségről, mikor látják, hogy az Úr végtelen szeretete sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni vagy elgondolni tudnának, de ők mégis olyan keveset imádkoznak, és olyan kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és a közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy vele közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig akkora nagy szükségük van arra a segítségre, amit egyedül Ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is. 

A gonosz sötétsége veszi körül azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísértés szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert nem használják fel állandóan az ima magasztos kiváltságát. Miért vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima a kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható felmérhetetlen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben forgunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfelünk folyamatosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy a bensőséges imát és hitet nélkülözve ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük.

Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imáinkat. Az első feltétel, hogy érezzük és ismerjük fel segítségének szükségét. Hisz megígérte: „Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra." (Ésa 44:3) Azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, és akik szívük mélyéből vágynak Isten után, biztosak lehetnek, hogy Ő megelégíti őket. De a szív legyen nyitva Isten Lelkének befolyása előtt, különben a mennyei áldásokat nem fogadhatja be.

Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbeszédesebben szólal fel az érdekünkben. De nekünk kell az Urat keresnünk, hogy értünk cselekedjen. Ezt mondja: „Kérjetek, és adatik néktek.” (Mt 7:7) És Ő, „aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?"(Róm 8:32). 

Ha bűnt rejtegetünk a szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr nem hallgathat meg bennünket: mindig csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, akkor remélhetjük, hogy Isten meghallgatja a kérésünket. Érdemeink sohasem ajánlanak bennünket a menny kegyelmébe: egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít meg bennünket; a mi munkarészünk pedig, hogy az imameghallgatás feltételeinek eleget tegyünk.

A győzelmes ima másik eleme a hit. „Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” (Zsid 11:6) Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek.” (Mk 11:24)

Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis hinnünk kell, hogy az Úr hallja a kérésünket, és teljesíteni fogja. Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátóak vagyunk, hogy olyan dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei Atyánk szeretetből úgy válaszol az imáinkra, hogy csak azt adja meg, ami a javunkra szolgál, és amit magunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosítva láthatnánk a dolgok valódi állását. Ha imáink látszólag nem hallgattatnak meg, akkor is ragaszkodjunk erősen az ígérethez. Biztosan el fog jönni a meghallgatás ideje, és elnyerjük azokat az áldásokat, melyekre a legnagyobb szükségünk van. De merészség azt állítani, hogy imánk mindenkor és úgy hallgattatik meg, amikor és ahogy mi kívánjuk. Isten sokkal bölcsebb, semhogy tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem visszatartson jó adományokat azoktól, akik igazságban járnak. Azért ne féljetek bízni benne, még akkor is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra. Bízzatok sziklaszilárdan ígéretében: „Kérjetek és adatik néktek!”

Ha a félelmeinkre és kétségeinkre hallgatunk, vagy ha minden titokba bele akarunk látni, mielőtt igaz hitünk lenne, tanácstalanságunk egyre csak nőni és mélyülni fog. Ha gyengeségünk és alárendeltségünk érzésével jövünk Istenhez, kinek tudása végtelen, aki összes teremtményét ismeri, szava és akarata által kormányoz mindent, hittel és alázatosan feltárunk neki mindent, ami a szívünket nyomja, akkor meghallgatja jajkiáltásainkat, és fényével bevilágítja a szívünket. A szívből jövő, őszinte ima a legszorosabb közösségbe emel bennünket az Örökkévaló Lelkével. Ha pillanatnyilag még nincs is rendkívüli bizonyítékunk arra, hogy Megváltónk és Üdvözítőnk szeretettel és részvéttel hajol le hozzánk, ez mégis így van. Bár nem érzékeljük láthatóan jelenlétét, keze mégis szeretettel és részvéttel pihen meg rajtunk.

Ha kegyelmet és áldást kérünk Istentől, a szívünket is a szeretet és megbocsátás lelkületének kell áthatnia. Hogy is imádkozhatjuk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek” (Mt 6:12), miközben haragot tartunk a szívünkben? Ha elvárjuk imáink meghallgatását, akkor nekünk is épp úgy és olyan mértékben kell megbocsátanunk másoknak, amilyen mértékben mi elvárjuk bűneink bocsánatát.

Az imában való kitartás szintén a meghallgatás feltétele. Mindig imádkoznunk kell, ha növekedni akarunk hitben és tapasztalatokban. Állhatatosnak kell lennünk az imában (Róm 12:12), és vigyáznunk kell abban hálaadással (Kol 4:2). Péter így figyelmezteti a hívőket: „Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (1Pt 4:7) Pál apostol is int bennünket: „Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Fil 4:6) Júdás levelében a következőket olvashatjuk: „Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében.” (Júd 1:20–21) A szüntelen ima a lélek Istennel való szakadatlan egyesülése; általa az Úrtól jövő élet átárad a mi életünkbe, életünk tisztasága és szentsége viszont Istenhez kapcsol bennünket. 

Szükséges, hogy kitartóan imádkozzunk; ne engedjük, hogy ebben bármi is meggátoljon. Minden erőnket feszítsük meg, hogy szívünk fenntartsa a közösséget Jézussal. Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzanak is. Azok, akik igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen részt vesznek az imaórákon, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és a legkomolyabb buzgósággal igyekeznek az összes áldást elnyerni! Minden alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Imádkozzunk családi körben is; de mindenekfelett nem szabad elhanyagolnunk a titkon való imát, mert az lelkünk lehelete, élete. Lehetetlen, hogy a lelkünk fejlődjön, ha az imát mellőzzük. A családi körben és nyilvánosan mondott imák nem elegendőek. Csendben és egyedüllétben öntsd ki a szívedet; imád csak annak füléhez jusson el, aki azt meghallgatja. Egyetlen kíváncsi fül se hallja meg ezeket a kéréseket. A csendes magányban a lélek mentes az összes külső befolyástól, elsősorban az izgalomtól. Nyugodtan, de buzgón szálljon fel imád Istenhez! Állandó és gyógyító lesz az a befolyás, mely tőle árad, aki látja a titkokat, és akinek a füle mindig nyitva van azok előtt, akik szívük mélyéből kiáltanak hozzá. Egyszerű, gyermeki hittel ápol a lélek közösséget Istennel, miáltal mennyei fénysugarakat fogad magába, melyek erőt és kitartást adnak a Sátán elleni küzdelemhez. Isten a mi erősségünk.

Imádkozzatok belsőszobáitokban; mindennapi munkátok közben is gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Így járt Énókh is az Úrra. Jóillatú áldozathoz hasonlóan szállnak fel ezek az imák a kegyelem trónjához. Akinek a szíve Istenre támaszkodik, azt Sátán soha nem győzheti le.

Nincs olyan idő és hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászkodásra. Semmi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában az Úrhoz emeljük. Az utca forgatagában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is fohászkodhatunk, és kérhetjük Isten vezetését, ahogy Nehémiás is tette, mikor kérését Artaxerxész király elé vitte. Mindenütt ápolhatjuk az Istennel való közösséget. Szívünk ajtaja mindig álljon nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézushoz sóhajtásunkat: „Jöjj és maradj a szívemben mint mennyei vendég.”

Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, mégsem kell mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az ég tiszta levegőjén. A tisztátalan vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan bezárhatjuk, ha szívünket bensőséges imában emeljük fel Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják az Úr áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely a földön veszi körül őket; mert állandóan közösségük lesz a mennyel. 

Világosabb fogalmakkal kell bírnunk Jézusról, és helyesebben kell értékelnünk az örök valóságok értékét. A megszentelt élet szépségével kell Isten gyermekei szívének eltelnie, és e végcél elérése érdekében a mennyei dolgok feltárásáért, isteni világosságért kell imádkoznunk. 

Irányítsuk lelkünket a menny felé, hogy az Úr mennyei légkörbe vonhasson bennünket. Annyira közel juthatunk Istenhez, hogy minden váratlan megpróbáltatás alkalmával olyan természetesen fordul hozzá szívünk, mint a virág a nap felé.

Hozzátok gondjaitokat, örömeiteket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat és mindazt, ami nyom és kínoz, Isten elé! Terheiteket Ő sohasem találja nehéznek, soha nem fáraszthatjátok ki Őt. Ő, aki hajatok szálát is számontartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. „Igen irgalmas az Úr, és könyörületes.” (Jak 5:11) Nyomorunk és jajkiáltásunk a szívéig hat. Vigyétek hozzá mindazt, ami a szíveteket nyomja. Semmi sem olyan hatalmas, hogy ne bírná el, mert Ő tart fenn világokat, és Ő kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem olyan jelentéktelen, hogy ne figyelne oda rájuk. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem olyan homályos, hogy ne olvashatná el; nem lehet olyan nehéz a helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond a szívünket, nem érhet öröm, és nem hagyhatja el olyan őszinte ima az ajkunkat, amely iránt ne érdeklődne közvetlenül. „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147:3) Isten és minden egyes lélek között olyan határozott és teljes viszony van, mintha rajta kívül nem volna senki más, akiért szeretett Fiát odaadta volna.

Jézus így szólt: „Az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát tiérettetek; mert maga az Atya szeret titeket.” (Jn 16:26–27) Előtte pedig az mondja: „Én választottalak titeket..., hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” (Jn 15:16) De Krisztus nevében imádkozni többet jelent, mint a nevét megemlítenünk az ima elején és végén. Azt jelenti, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat: elhisszük ígéreteit, rábízzuk magunkat kegyelmére, és munkáját végezzük.

Isten nem azt kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól visszavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Az élet hasonlítson Krisztus életéhez mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig imája külső formasággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi élet és a keresztényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért és Mesterükért, aki értük dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is, többé nincs miért imádkozniuk, és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk egyéni és önző lesz. Nem tudnak többé az emberiség szükségleteiért, Isten országának épüléséért és a munkához való erőért imádkozni. 

Nagy veszteségünk, ha elhanyagoljuk a közösség ápolásának kiváltságát, amely erősít és bátorít bennünket Isten szolgálatában. A szívünkben az Úr szavának igazságai lassanként elvesztik erejüket, fontosságukat és jelentőségüket. Megszentelő befolyásuk már nem hat a szívünkre, a lelki életünk hanyatlani kezd. Egymással való érintkezésünk sokat veszít melegségéből a keresztény együttérzés hiányában. Aki csak magának él, nem tölti be azt a hivatást, melyet Isten kijelölt neki. Ha helyesen ápoljuk természetes szociális hajlamainkat, és összeköttetésbe lépünk másokkal, így fejlődik ki az Isten szolgálatára alkalmas erőnk.

Ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének egymással az Úr szeretetéről és a megváltás drága igazságairól, azzal a saját szívük felfrissülne, és másokat is felüdítenének vele. Naponként többet tanulhatunk mennyei Atyánktól, és naponta jobban megtapasztalhatjuk kegyelmét. Ha így élünk, akkor egyre élénkebbé válik bennünk a vágy, hogy beszéljünk a szeretetéről, és ha így cselekszünk, a szívünk is felmelegszik és felbátorodik. Ha többet gondolnánk Jézusra, többet beszélnénk róla, és kevesebbet magunkról, akkor jobban érezhetnénk a jelenlétét is.

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor gondviselésének bizonyítékait tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna róla beszélni és nevét magasztalni. Szívesen beszélünk mulandó dolgokról, mert azok érdekelnek minket; szívesen beszélünk a barátainkról is, mert szeretjük őket, örömünk és bánatunk összeköt velük. Ám végtelenül nagyobb okunk van arra, hogy Istent jobban szeressük, mint földi barátainkat, és ezért az volna a legtermészetesebb dolog, hogy gondolatainkban is vele foglalkozzunk a legtöbbet, szeretetéről, irgalmasságáról beszéljünk, és hatalmát magasztaljuk. A gazdag ajándékok, melyekkel a menny elhalmozott bennünket, ne vegyék annyira igénybe gondolatainkat és szeretetünket, hogy többé mit se adjunk Istennek; ellenkezőleg, ezek minden nap őrá figyelmeztessenek, és a hála és a szeretet kötelékeivel fűzzenek bennünket mennyei Jótevőnkhöz. Nagyon sokat foglalkozunk a nyomorúságos, földi életünkkel. Emeljük fel a tekintetünket a mennyei szentély nyitott kapujára, ahonnan Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza Krisztus arcáról, aki „mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez” (Zsid 7:25).

Magasztaljuk Istent többet „kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért" (Zsolt 107:8). Imáink és áhítataink ne csupán kérésekből álljanak! Gondolataink ne csak saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk azokra a jótéteményekre is, melyeket elvettünk. Amúgy se imádkozunk túl sokat, de így is gyakran lespóroljuk a hálaadást. Napról napra részesedünk Isten kegyelmi ajándékaiban, és mégis milyen kevés hálát tanúsítunk iránta.

Régen, amikor Izrael fiai istentiszteletre gyűltek össze, az Úr megparancsolta nekik: „Ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, amelyekkel megáld téged az Úr, a te Istened.” (5Móz 12:7) Amit Isten dicsőségére tettünk, azt örömteli szívvel, dicsénekekkel és hálaadással ajánljuk fel, sohase szomorúan, bánatosan. 

A mi Istenünk szeretetteljes, irgalmas Atya. Ne essen nehezünkre neki szolgálni. Ellenkezőleg, örüljünk és ujjongjunk, hogy szolgálhatunk és részt vehetünk munkájában. Isten nem akarja, hogy gyermekei, akiket olyan dicsőn váltott meg, kegyetlen és zsarnok hajcsárnak tekintsék. Ő a legjobb barátjuk, és mikor Őt imádják, az Úr velük van, vigaszt és áldást várhatnak tőle, mely örömmel és szeretettel tölti be a szívüket. Isten azt akarja, hogy gyermekei az Ő szolgálatából vigasztalást merítsenek, és inkább örömnek, mint tehernek tekintsék a szolgálatát. Legnagyobb vágya, hogy mindazok, akik Őt imádják, szeretetének és előrelátásának számos jelét véve, mindennapi munkájukhoz erőt merítsenek, és kegyelmet nyerve hűségesen és becsületesen járhassanak el minden dologban.

Gyűljünk össze Krisztus keresztje alá! A megfeszített Jézus legyen elmélkedésünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandóan Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le mindent abba a kézbe, melyet értünk keresztre szegeztek. 

Szívünk az ima, hálaadás szárnyain emelkedhet közelebb az éghez. A mennyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és amikor mi kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonló lesz a mennyei seregéhez. „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem” (Zsolt 50:23), mondja az Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel, hálával és dicsénekekkel Alkotónk elé (Ésa 51:3).

1 megjegyzés: