2015. május 16., szombat

100 nap imádságban 53

    MASTER-Praying Man.png    53. nap - május 16. szombat
“Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Rá, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmére. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást is. Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja nekünk. Kész arra, hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképességük szerint.” Jézus élete, 579. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon az egyházra olyan hatalommal az elkövetkező hónapokban, hogy ennek eredménye legyen a szívek megalázása, a bűnbánat és a megbékélés Isten népe között, hogy előreléphessünk Isten hatalma által és befejezhessük a munkát.

2.   Imádkozzunk a világegyház küldötteiért és vezetőiért, hogy alázatosan várjanak Istenre, és buzgón keressék az Ő akaratát a meghozandó döntésekben.

3.   Imádkozzunk azért, hogy  közelgő Generál Konferencia fordulópont legyen az egyház történelmében.

4.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek értékeljék az ülés mottóját: Kelj fel és világíts! Jézus jön! amely nemcsak az egyház egészét érinti, hanem minden hívőt, ahogy Jelenések 14 hármas angyali üzenetét hirdetjük.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot (az az épület, ahol a Generál Konferenciai összejöveteleket tartják), és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát. 

6.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és a Generál Konferencián résztvevők keressék a lehetőséget, hogy egymással és egymásért imádkozzanak a Generál Konferencia egész ideje alatt.  

7.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és a résztvevők keressék a bizonyságtevés lehetőségét a nem adventista dolgozókkal és alkalmazottakkal, akik kiszolgálnak bennünket az ülések alatt, és azért, hogy Isten használja fel ezeket a kapcsolatokat, hogy még több embert hozzanak az igasághoz.   

8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Kelet-közép Afrikai küldöttekért és vezetőkért, ahogy lelkileg készülnek a Generál Konferenciai ülésszakra.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Euró-Ázsiai küldöttekért és vezetőkért, ahogy lelkileg készülnek a Generál Konferenciai ülésszakra.

10.               Imádkozzunk a személyes, továbbá az egyházra kiterjedő naponkénti biblia tanulmányozásért a „Megújulás Isten Igéje által” Bibliaolvasó program keretén belül, valamint az ezt követő programért, „Hinni az Ő prófétáiban.”

Isten megígérte!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Róm 4:13-21
·        Alapige: “Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.” Róm 4:20-21

Tettél-e már valaha ígéretet azzal a szándékkal, hogy megtartod, de valahogy "az élet" közbeszólt, és egyszerűen figyelmen kívül hagytad? Én magamról tudom, hogy tettem ilyen ígéretet, és mindig olyan rosszul érzem magam, amikor rájövök, hogy elmulasztottam valamit, amit megígértem.

Annyira hálás vagyok azért, hogy az Isten nem ilyen, amikor az ígéretek betartásról van szó. A Biblia sok dolgot elmond arról, hogy milyen az Isten és az Ő ígértéiről, hogy megvált bennünket.

Ezt mondja nekünk: "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson" (2 Pt 3:9).

Ezt mondja nekünk: "És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet" (1 Jn 2:25).

Ezt mondja nekünk: "De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik" (2 Pt 3.13).

Ezt mondja nekünk: "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é õ valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?" (4 Móz 23:19).

Ezt mondja nekünk: "Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök" (Gal 3:29).

És végül azt mondja el nekünk, hogy legyünk olyanok, mint Ábrahám, aki "Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek" (Róm 4:20).

Hálás vagyok Istennek az irántam való hosszútűréséért. Nem tudom elképzelni, milyen érzés lenne megkapni az ígéretet, hogy Istennel tölthetjük az örökkévalóságot, de végül ezt mondaná Isten: "Sajnálom Kat. Elfelejtettem, hogy megígértem neked. Sajnos nincs szerencséd, és már minden túl késő." Ehelyett Isten újra és újra azt mondja nekem az Ő Igéjében, hogy Ő vár rám, hogy Ő meg akar váltani engem, hogy Ő vágyik arra, hogy kövessem Őt.

Az Ő ígéretei azonban nem állnak meg itt. Ő nem csak azt ígéri, hogy megvált, hanem azt is, hogy alkalmassá tesz bennünket arra, hogy másokat is elérjünk a jó hírrel.

“Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell" (2 Móz 4:12)

“Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik” (Lk 21:15).

Azt is ígéri, hogy hozzá hasonlóvá tesz bennünket: "Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon" (2 Pt 1:4).

Ellen White a Mennyei lakhelyek című könyvében ezt mondja: "Isten Igéjének minden ígérete a mienk. Imáitokban tárjátok fel Jehova ígéreteit és hittel igényeljétek azokat. Az Ő szava a biztosíték, hogy ha hittel kérünk, megkapjuk a lelki áldásokat. Mindig kérjetek és bőségesen fogja adni, felettébb, mint kérjük, vagy elgondoljuk. Képezzétek magatokat, hogy határtalan bizalmatok legyen az Istenben. Vessétek Rá minden gondotokat. Várjatok Rá türelemmel, és Ő megcselekszi" (In Heavenly Places, 71. oldal) .  

Isten ígéretei folytatódnak. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e azokat hittel, miközben másokat meg akarunk menteni Isten országa számára, vagy pedig a saját erőnkkel akarunk próbálkozni? Az erre a kérdésre adott válasz biztosítani fogja, vagy tönkre fogja tenni missziónk sikerét. Bízzunk ma az Ő ígéreteiben!

Szívből jövő imádság:

Kegyelmes Atyánk, mi tudjuk, hogy Te nem hazudhatsz, mert a Te Igéd nem tér vissza hozzád üresen (Ésa 55:11). Segíts, hogy megbízzunk Benned, és a Te ígéreteidre támaszkodjunk, miközben meg akarunk menteni másokat. A Generál Konferencia ülése egyre közelebb van, és mi azért imádkozunk, hogy a Te Szentlelkedet áraszd ki ránk. Segíts, hogy amikor másokat meg akarunk nyerni a Te országodnak, ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem a Te hatalmadra, amely nem vall kudarcot. Köszönjük, hogy tartod a szavad. Jézus nevében. Ámen.

Írta: Kat TaylorNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése