2015. május 12., kedd

100 nap imádságban 49

MASTER-Praying Man.png    49. nap - május 12. kedd

“Olyan buzgón és sürgetően kell imádkoznunk, mint ahogyan a szükségben lévő barát könyörgött kenyérért éjfélkor. Minél többet kértek, lelki egységetek annál szilárdabb lesz. Lehetőségetek van az áldások nagyobb mértékét elnyerni, mivel nagyobb mértékben hisztek. Istené a menny minden áldása, és Ő ki akarja azt árasztani azokra, akik komolyan keresik azt a segítséget, melyet egyedül az Úr adhat.” (Christ Triumphant, 54. o.) 

IMACÉLOK:

1. Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért minden küldöttre és résztvevőre a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon, San Antonio-ban.
2. Imádkozzunk, hogy Krisztus vonzzon magához minden résztvevőt, a Vele való szoros együtt járásra, és hogy megújult figyelemmel tanulmányozzák Isten Szent Igéjét, és hogy ne ugyanúgy távozzanak a GK ülésszakról, ahogy odaérkeztek.
3. Imádkozzunk, hogy a GK ülésszak ne szokványos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, amely erővel tölt fel minket, hogy elérhessük a világot Jézus számára
4. Imádkozzunk, hogy Isten támasszon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövőre nézve; olyan vezetőket, akik Krisztus-központúan kormányozzák az Ő egyházát, hogy az betöltse mennyei megbízatását a világ felé.
5. Imádkozzunk a Generál Konferencia hírközlő és kommunikációs csapatáért, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak, akik figyelemmel kísérik az eseményeket.
6. Imádkozzunk minden hetednapi adventista média tevékenységért, hogy a világközösséggel összeolvadva még erősebb hangsúlyt adjanak a világszéles evangelizációnak.
7. Imádkozzunk, hogy az egész egyházban személyes és folyamatos hangsúlyt kapjon a naponkénti Biblia olvasás, a “Megújulás az Ő Igéje által” c. program keretében.
8. Imádkozzunk, hogy szívből hálásak legyünk és tudjuk teljesen elfogadni a Prófétaság Lelkének írásait úgy, mint amely ma is alkalmazható, valamint hogy az egyház vezetősége és tagsága olvassa rendszeresen ezeket az írásokat.
9. Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a TED (Transz-Európai Divízió) vezetőire: Raafat Kamalra, Audrey Andersonra, Nenad Jepuravonic-ra és családjaikra. (Imádkozzunk a küldötteikért is!)
10. Imádkozzunk, hogy iskoláinkban a hetednapi adventista oktatás tisztaságának megőrzése nagyobb támogatottságot és figyelmet kapjon, mind a tagok, mind a tisztségviselők részéről.

A Nagy Megbízatás és a nagy Mulasztás

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Luk 24:44-49
·        Alapige: „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” Luk 24:49

Máté evangéliuma 28. fejezetében találjuk azt a nagy megbízatást, amelyért számtalan milliók adták életüket. A Biblia egyszerűen így szól: “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (19-20 versek).

A megbízatás ennyi: MENJ! A kereszténység nagy része pedig ma erre az egyetlen parancsolatra összpontosít. Ez a parancs az, ami szolgálatban töltött időm korai éveit is meghatározta. De valamit túl gyakran elfelejtünk. Mielőtt előre megyünk, valamit meg kell várnunk. Meg kell várnunk a Mennyei erőt.
Lukács 24:49 azt mondja nekünk: „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.”

Bár mi, adventisták várjuk Krisztus közeli eljövetelét, van valami, egy ajándék, amit sokkal jobban kellene keresnünk, mivel enélkül Krisztus soha nem tér vissza. Ez pedig a Szentlélek kiáradása. Mert a Szentlélek, aki meggyőzi a világot a bűnről és felkészít minket Krisztus közeli eljövetelére. (Lásd: János 16:8).

Ron Clouzet lelkész szavaival: „Krisztus sokkal inkább érdekelt az Ő visszajövetelére való felkészültségünkben, mint ahogy nekünk kellene visszajövetelének idejében” (Adventism’s Greatest Need, by Ron E.M., p. 33). Éppen ezért mennybemenetelekor tanítványainak szóló utolsó szavaiban Krisztus ahelyett, hogy visszatérésére irányította volna a figyelmet, üzenete ez volt: „Várjatok! Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, amíg el nem nyeritek a Szentlélek megígért ajándékát. Eljön, de várjatok rá!”

Ellen White írja, hogy „a Lélek hiánya miatt erőtlen az evangélium szolgálata. Rendelkezhetünk műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képességekkel; de Isten Lelkének jelenléte nélkül, egyetlen szívet sem tudunk megérinteni, egyetlen bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni. Ám ha Krisztussal közösségben vannak, ha rendelkeznek a Lélek ajándékaival, akkor az Ő legszegényebb és legtudatlanabb tanítványainak is hatalmukban áll majd az emberek szívére hatni. Isten eszközül használja fel őket a világegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére.” (Testimonies, vol. 8, p. 21).

Ez egy csodálatos ígéret! Itt látszik, hogy Isten nem személyválogató. Egyszerűen csak alázatos szolgákat keres, akik készségesek egyesíteni gyengeségüket az Ő határtalan erejével.

Kész vagy-e megengedni Krisztusnak, hogy Ő legyen a te erősséged ma, ahogy bizonyságot teszel a körülötted lévőknek? Ha igen, akkor nincs határa annak, amit Isten megtehet általad!

Szívből jövő imádság:

Drága Mennyei Atyánk, ahogyan egyházunkért folyamatosan imádkoznunk és igyekszünk bizonyságot tenni a körülöttünk lévőknek, kérünk Téged, hogy segíts nekünk, nehogy előretörjünk, és saját erőnkből próbáljuk elvégezni a Te művedet. Arra van szükségünk, hogy betölts minket, és hogy közvetítő edényekké tégy minket a te dicsőségedre. Kérünk, kösd össze a Te erődet a mi gyengeségükkel. Haza akarunk menni. Szükségünk van Rád, Jézus. A Te szent nevedben, Ámen.

Írta: Melody Mason

Fordította: Erdődi Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése