2015. május 4., hétfő

100 nap imádságban 41

MASTER-Praying Man.png    41. nap - május 4. hétfő

“Amikor a gyülekezet ráébred szent elhívatására, akkor majd sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló kötelességét. Biztos ígéretünk van arra nézve, hogy Isten minden kereső lelket magához von.” Szemelvények, 1. kötet 109. oldal, az angolban 116. oldal

IMACÉLOK: írta Ted N. C. Wilson

1.   Imádkozzunk a Szentlélek késői esőjének káradásáért a 2015-ös Generál Konferenciára, hogy elkezdődjön a végső hangos kiáltás, amely rámutat Krisztusra, az Ő igazságára, erkölcsi törvényére, kegyelmére és közeli második eljövetelére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek értékeljék az ülés mottóját: Kelj fel és világíts! Jézus jön! amely nemcsak az egyház egészét érinti, hanem minden hívőt, ahogy Jelenések 14 hármas angyali üzenetét hirdetjük.

3.   Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

4.   Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.

5.   Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

6.   Imádkozzunk az igazi alázatosság és csendes krisztusi lelkületéért az előadásokon és a megbeszéléseken, hogy szeretettel és tisztelettel tudjunk azokhoz viszonyulni, akiknek látása különbözik a miénktől.

7.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért, amely felül kerekedik minden véleménykülönbségen és minden résztvevőt arra késztet, hogy alázattal fogadjunk el minden eredményt, függetlenül attól, hogy megegyezik személyes meggyőződésünkkel.

8.   Imádkozzunk a Megújulás és reformáció fontosságáért az egész világon a gyülekezeti tagokért, egyházterületekért, uniókért, intézményekért, divíziókért, a Generál Konferenciáért, hogy buzgón imádkozzunk a 777 imaprogram keretén belül a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért és Jóel 2, Hóseás 6 valamint ApCsel 2 beteljesedéséért.

9.   Imádkozzunk mind a 13 divízió és a csatolt unió (Közel-keleti és Észak-afrikai unió) terveiért és tevékenységéért a Nagyvárosi misszió területén.”

10.               Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezeti tag felelőséget érezzen a lélekmentésben és rájöjjön arra, hogy a Menny azt kéri mindenkitől, hogy kövesse Jézus lábnyomát és tegyen bizonyságot hitéről.


Az újabb tíz nap témája: Tanítványság és bizonyságtevés

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1Pt 3:13-17
·        Alapige : “Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” 1Pt 3:15

Mindenkinek van bizonyságtétele, de tudjuk azt, hogy hogyan kell másokkal megosztani? Azt mondjuk, hogy mi hetednapi adventista keresztények vagyunk, de vajon tudjuk-e, hogy miért? Ha olyan helyzetbe kerülnénk, készek lennénk-e magyarázatot adni hitünkre?

Apostolok cselekedetei 1:8-ban azt olvassuk, hogy "lesztek nekem tanúim". Válaszként erre a versre Ellen White ezt írja: "Jézusnak ezen szavai semmit sem veszítettek erejükből. Megváltónk hűséges bizonyságtevésre szólít fel bennünket a vallási formalizmus napjaiban, de milyen kevesen vannak még Krisztus hitvalló nagykövetei közül is olyanok, akik készek arra, hogy hűségesen bizonyságot tegyenek Mesterükről" (Evangélium szolgái, 273. oldal az angolban).

Ha már évek óta keresztények vagyunk, vagy csak egy rövidebb ideje, Isten adott nekünk egy személyes bizonyságtételt - és ez az egyik leghatékonyabb módja az evangélium hirdetésének. A valóság azonban az, hogy amikor lehetőségünk van a bizonyságtevésre a mindennapi életben, általában csak néhány perc áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy arról az örömről beszéljünk, amelyet Krisztusban megtaláltunk. Vagy egyáltalán beszélni sincs lehetőségünk. Talán csak a tetteinket láthatják az emberek, azt ahogyan a családtagjainkkal beszélünk, vagy ahogyan egy csüggesztő körülményt kezelünk. Ahogyan egy lelkész mondta: "Amit teszel, annyira hangosan mennydörög, hogy attól nem hallom, amit mondasz." Igen, a ki nem mondott szavaink és tetteink több kötetnyit beszélnek arról, hogy milyen a kapcsolatunk Krisztussal.

Tetszik nekem a következő idézet a Jézus élete című könyvből: "Krisztus hűségének megvallása a menny választott eszköze, mellyel bemutathatjuk Őt a világnak... de a leghatásosabb saját tapasztalatunkról bizonyságot tenni. Isten tanúi vagyunk, ha isteni erő munkálkodása nyilvánul meg bennünk." (Jézus élete 286. oldal).

Már negyven napja imádkozunk, és Isten megáldott bennünket. Az elkövetkező tíz napban a "mindennapi tanítványságra" fogunk összpontosítani, és annak a gyakorlati aspektusára, hogy mit jelent "tanúbizonyságnak lenni" a körülöttünk élők számára. Tehát, ahogy tovább imádkozunk egyházunkért, vezetőinkért és a közelgő Generál Konferenciai ülésszakért, imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg nekünk azt, hogy hogyan osszuk meg másokkal azt a nagy ajándékot - bizonyságtételünket - amelyet Ő adott nekünk. Imádkozzunk azért, hogy tegyen bennünket hűséges bizonyságtevőivé az Ő dicsőségére!


Írta: Melody Mason

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése