2020. március 29., vasárnap

100 nap imádságban - bevezető + ELSŐ és MÁSODIK nap március 27.
„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!” 100 napos ima – 1. hét

„Béke a járvány közepén”
Mark A. Finley

A számok ugrásszerűen emelkednek. A tomboló koronavírus- vagy a COVID-19-járvány villámsebesen járja be az egész bolygót. De egy másik csapás még ennél gyorsabban száguld rajta keresztül. Már több embert megfertőzött, mint akik kapcsolatba kerültek a koronavírussal. Ugyanolyan súlyos, mint a vírus, és valóban van más is, ami halálosabb tőle: és ez a félelem. A félelem, szorongás és aggódás hatással van az immunrendszerünkre, megfojtja örömünket, és megfoszt a reménytől.

Hogy akadályozhatnánk meg, hogy az aggódás és a rettegés fogva tartson bennünket? Mi segíthet abban, hogy ne győzzön le a félelem? Vagy még pontosabban úgy mondhatnánk, hogy ki szabadíthat meg minket a bénító félelmeinktől? Jézus Lukács evangéliuma 21. fejezetében beszél a mi korunkról, amiben ezt jövendöli meg: „Az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek.” A következő Ige így folytatja: „Akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságotok.” (Lukács 21:26–28)

Hogy markában tart a félelem, vagy reménytelien élünk, attól függ, mire nézünk. Ha a természeti csapásokra figyelsz, ha rossz hírek fenyegetnek, ha a dögvész és betegség körül forognak a gondolataid, ha ezekre koncentrálsz, akkor a szíved meg fog telni félelemmel. Jézus így szólt: „Nézzetek fel!” Miért? Mert mikor a mennyei szentélyre pillantunk, meglátjuk Krisztust, és felfedezzük az ígéreteiben rejlő erőt.

Krisztusban teljes bizalmunk van. Krisztusban megtapasztaljuk a bizonyosságot. Krisztusban az élet bizonytalanságai és aggodalmai fölé emeltetünk, és a szívünk megtelik biztonságérzettel abban az Egyben, aki örökké tartó, maradandó, felmérhetetlenül mély, kimeríthetetlen és végtelen szeretettel szeret minket. Krisztusban szabadulunk meg a bénító félelmeinktől. Néha még mindig átélhetjük a félelem érzését, de már nem fog gúzsba kötni, mert az Istenbe vetett bizalmunk győzedelmeskedik a félelmünk fölött.

1901. október 9-én a Signs of the Times folyóiratban ez a bátorító kijelentés jelent meg Jézusnak Lukács 21. részében olvasható állításáról: „Az emberek szíve elhal a földre következő dolgok miatti félelemtől. De akik hisznek Istenben, a viharban is meghallják az Ő hangját, ahogy ezt mondja: »Én vagyok, ne féljetek!«”

Ez a csodálatos idézet az Evangelizáció című könyv 65. oldaláról származik: „A nagy befejező munkában óriási zavarodottsággal, értetlenséggel találkozunk majd, és nem is tudjuk, hogyan végezzük a feladatunkat; de nem szabad elfelejtenünk, hogy a menny három nagy hatalma munkálkodik, isteni kéz nyugszik a kormánykeréken, és az Úr véghez viszi elgondolásait.”

A Biblia ismételten felszólít: „ne félj” vagy „ne féljetek”. Noha én személy szerint nem számoltam még össze, hányszor használja a Szentírás ezt a kifejezést, de az egyik szerző 365 helyet talált, ahol a „ne félj”-hez hasonló felszólítás van a Bibliában: ez azt jelenti, hogy az év minden napjára jut egy. A Mindenható az egész naptári évet lefedte ezzel. Arra hív, hogy pihenjünk meg a szeretetében, bízzunk a kegyelmében, és örüljünk az erejének.

A Szentírás egyik legmegnyugtatóbb ígéretében Ésaiás Urunk szavait visszhangozva bátorít minket: „Ne félj, mert én veled vagyok.” Miért ne féljünk? Mivel Jézus velünk van. Bármin kell is keresztülmennünk, Ő ott van mellettünk. „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ésaiás 41:10) Hitünk hozzátapad Isten Szavának ígéreteihez. Fényünk beragyogja a világban uralkodó sötétséget. Az általános COVID-19-járvány katalizátorként elvezethet egy mélyebb kapcsolatra Istennel, nagyobb hitre és gazdagabb imatapasztalatra. Válság idején a hitünk őbenne van. Bizalmunk benne van. Ő a biztonságunk, bizonyosságunk, erőnk és reményünk. Legyen ez a járvány bűnbánatra, megújulásra és reformációra hívó kürtszó. Legyen ez olyan időszak, amikor ragaszkodunk ahhoz az ígéretéhez, hogy egy jobb holnap közeledik felénk.

Mark Finley a Generálkonferencia elnökének asszisztense. Bátorítunk, hogy ezen a héten kiemelten olvassátok Finley testvér könyvét, melynek címe: Újíts meg ismét, Urunk!

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Egy káosszal teli világban hol találunk biztonságot, és miben bízhatunk? A tudományban vagy abban, amit az egészségügyi szakemberek mondanak? Ha valóban Jézus a hitünk alapja, miként fog megváltozni az előttünk álló válság során a napi imáink sürgőssége és fókusza?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: A Megváltó visszatérése előtt el kell jutnunk oda, hogy teljesen tőle függjünk, és csakis benne reménykedjünk. Ma kezdjünk el imádkozni, hogy adja nekünk az Ő békéjét, Szavával erősítse meg hitünket, és töltsön be Szentlélekkel, hogy hatékonyan dolgozhassunk érte, még a krízis közepette is. Kezdjük el magunknak igényelni ezeket az ígéreteket: 2Krónika 7:14; Lukács 11:13 és Zakariás 10:1, miközben naponta imádkozunk, hogy mélyebben betöltekezzünk a Szentlélekkel, és gyógyulásért könyörgünk országaink számára.

„Olyan hitet igényel az előttünk álló kín és gyötrelem, mely elvisel fáradságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, mely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelemidő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákób azért győzött, mert állhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmának bizonyítéka. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákób; akik olyan buzgók és állhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan fognak győzni. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak buzgó kitartással áldásaiért, azok nem fogják az áldást elnyerni. Küzdeni Istennel – milyen kevesen tudják, mi is jelent! Milyen kevesen tárták fel egyszer is lelküket vágyakozással Isten előtt, míg minden idegszáluk megfeszült! Amikor a kétségbeesés hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mennyire kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel az Úr ígéreteibe!” (A nagy küzdelem, 621. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:
• Ellen G. White: Bizonyságtételek, IX. kötet, „Az utolsó válság” c. rész, 11–18. o.
• Mark A. Finley: Újíts meg ismét, Urunk!

1.  napi imacélok (2020. március 27., péntek)

1. Imádkozzunk Isten egyházáért, hogy erősen álljon meg a COVID-19 okozta hatalmas egészségügyi krízisben a világ felé fordulva. Imádkozzunk számtalan egészségügyi dolgozóinkért, doktorainkért, ápolóinkért és azokért, akik éjt nappallá téve dolgoznak, életeket mentve.

2. Imádkozzunk különösen az Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban élő egyháztagjainkért, mert ezek Európának a koronavírus-járványtól legsúlyosabban érintett régiói.

3. Imádkozzunk a New York Cityben levő testvérekért és egészségügyi szakemberekért, ami az Egyesült Államok legmélyebben sújtott területeinek egyike.

4. Imádkozzunk azért, hogy megfékezzék a COVID-19-járvány terjedését, és Isten hallgassa meg az emberek kiáltásait, és gyógyítsa meg a földünket.

5. Imádkozzunk, hogy a káoszban is a keresztények világszerte érzékeljék Jézus visszatértének közelségét, és imában siettessék a mennyei trónt, a Szentlélekre hivatkozva.

2.  napi imacélok (2020. március 28., szombat)

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)

„Az ellenség soha nem térítheti el azt a keresztényt, aki egyszerűen csak bízik a menny ígéreteiben.” (Review and Herald, 1903. február 3.)

1. Imádkozzunk, hogy a félelem helyét átvegye a békesség, és mint nép erősen álljunk a káosz közepén, bízva benne, hogy Isten kézben tartja az eseményeket.

2. Imádkozzunk azokért, akik a koronavírussal küzdenek, vagy már elvesztették szeretteiket a járványban. Imádkozzunk reményért és vigasztalásért a fájdalom között is.

3. Imádkozzunk a kenyai és más afrikai országokbeli egyháztagokért, akik szenvednek, mivel szabadtéri piacaik bezártak.

4. Imádkozzunk a könyvevangélistákért, lelkészekért, tanárokért, Biblia-munkásokért és azokért, akik lehetséges, hogy jelenleg nem folytathatják ugyanazt a szemtől szemben végzett szolgálatot, mint azelőtt. Imádkozzunk mennyei bölcsességért és ötletekért új utakat-módokat találni a szolgálatra.

5. Imádkozzunk a vírus miatt bezárt gyülekezetekért. Imádkozzunk: a közösségek kitalálják, hogyan maradjanak „együtt” az interneten keresztül élő adásban, és tegyenek bizonyságot, a megfelelő „fizikai távolságot megtartva”.

1 megjegyzés:

  1. "...Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az ÚR, a te gyógyítód." Mózes II. Könyve 15.26. Ámen!

    VálaszTörlés