2016. október 10., hétfő

Heti imacélok - október 9-16. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(október 9-16.)
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok tovább az Éves tanácsülés küldötteiért. Az ülésszak szerdán ér véget. Imádkozzunk azért, hogy Isten irányítson minden napirendet és tárgyalást.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azért, hogy az egyház missziója előre haladjon a Szentlélek hatalma által és, hogy Jézusnak Jn 17-ben elmondott imája teljesüljön!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a divíziók vezetőiért! Minden vezető fényképe, imakéréseivel és a divízióval kapcsolatos adatokkal megtalálható Wilson testvér Facebook oldalán.  Itt követheted
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Kelet-közép-afrikai Divízióért! Jelentős evangélizációs terveik vannak 2017-re.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azért, hogy sokkal több gyülekezeti tag vegye komolyan az imafelhívásokat, és hogy imában felemeljék vezetőik kezeit. Az ihletett írás ezt mondja: „Buzgó hívők imájának a lánca vegye körül az egész világot a Szentlélekért mondott imában. Mindenki imádkozzon alázatosan... Isten népe imájára adott válaszként angyalok érkeznek a menny áldásaival” (In Heavenly Places, 93. oldal).
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azokért az emberekért, akiket megszólítottunk az október 8-i missziós programmal, amikor az Éves tanácsülés végrehajtó bizottságának tagjai elmentek Silver Spring lakóihoz és a környező településekre, hogy imádkozzanak az emberekkel és reményt és bátorítást adjanak nekik az év missziós kiadványával és speciális GLOW füzetekkel. Imádkozzunk azért, hogy ezt a kezdeményezést hosszú távú siker kövesse!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azokért, akik a Matthew hurrikán pusztító útjába kerültek! Olyan országoknak, mint Haiti és Jamaica valóban szükségük van imáinkra és támogatásunkra. Ó Urunk, jöjj el mihamarabb!

Magyar imacélok:
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a magyar unió osztályaiért és intézményeiért. Vezetőik október 19-én 20-án tanácskoznak és a következő éves terveken dolgoznak. Imádkozzunk azért, hogy olyan terveket dogozzanak ki, amelyek segítenek Isten céljainak megvalósulásban és küldetésünk teljesítésében!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért, amelyre több száz testvért várunk az egyházterület gyülekezetiből, ahol a misszióra bátorítjuk és képezzük testvéreinket egy külföldi előadó közreműködésével, aki 17 évet töltött bangladesi missziómunkában. A misszióképzés 2016. december 3-án lesz, valószínűleg szolnoki helyszínnel. Terembérlési gondjaink vannak. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten segítségével megoldódjon. 

Mi előzte meg a legnagyobb csodát? - írta: Ellen White

Sokat beszélünk a pünkösdről, amikor háromezer ember tért meg egyetlen napon. Buzgón imádkozunk a Szentlélekért, hogy ma is tegye meg ezt a csodát. De átgondoltuk alaposan, mi történt a nagy napot megelőző időszakban?

Fontoljuk meg, mit ír Ellen White a pünkösd előtti tíz napról!

„Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták magukat és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlékeztek Krisztusnak halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal világosabb lett előttük. Emlékezetükben az elmosódott igazságok újból felelevenedtek, amint erre egymást figyelmeztették. Önváddal illették magukat, hogy az Üdvözítőt félreismerték. Csodálatos életének eseményei elevenen, megkapóan vonultak el lelki szemeik előtt; és ha tiszta, megszentelt életére gondoltak, úgy érezték, hogy csekélység minden fáradozásuk és minden áldozatuk, ha életükkel bizonyságot tehetnek Krisztus drága jelleméről. Óh, ha még egyszer átélhetnénk az utolsó három esztendőt! - gondolták milyen másként cselekednénk! Ha a Mestert csak még egyszer viszontláthatnánk, mennyire igyekeznénk szeretetünket kimutatni és éreztetni Vele! Mennyire fájt a szívük, hogy hitetlenségükkel, bántó szavaikkal és cselekedeteikkel szomorították Őt! Az a gondolat azonban vigaszt nyújtott nekik, hogy mindezért bocsánatot nyertek. Elhatározták, hogy hitetlenségüket jóváteszik. Krisztust bátran és rendíthetetlenül megvallják a világ előtt” (Az apostolok története, Budapest, 1978, H. N. Adventista Egyház, 24-25. o.).

„Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. Nemcsak a maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak és buzgón könyörögtek azért az erőért, melyet Jézus megígért nekik” (i. m. 25. o.).

Mi lett a mély önvizsgálat, az átadás és ima eredménye? Olvassuk tovább!

„A Lélek oly túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökkévaló hatalmasan nyilatkozott meg egyházának. Úgy tetszett, mintha ennek az évszázadok óta visszatartott erőnek kiárasztása a mennyet nagy örömmel töltené el, hogy a Lélek, kegyelmi kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megtérés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel. Jövendölések is hangzottak el. Az egész menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan szeretet bölcsességét szemlélje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az apostolok: »Ez az igazi szeretet!« A kapott adományt megragadták, és mi volt ennek eredménye? A Lélek kardja, új erővel élesítve, a menny villámaival megedzve, áttörte a hitetlenséget! Ezrek tértek meg egy napon” (i. m. 25-26. o.)

Milyen csodálatos élmény lehetett látni a csodákat, az emberek megtérését, a sok megváltozott szívet, amikor a megújulás tüze átsöpört Jeruzsálemen és az egész vidéken!

Velünk is megtörténik ez újra, ha követjük a tanítványok által ott, a felházban megtett lépéseket!


(Az Együtt az imádságban munkacsoport gyűjtéséből) 

1 megjegyzés: